Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na zbieranie tzw. ciasteczek Zgadzam się

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ MKS POLONIA WARSZAWA

REGULAMIN

§1

Zasady ogólne

Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w naszym klubie. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w klubie MKS Polonia Warszawa. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora sekcji. Warunkiem gry w naszym klubie jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba że zajęcia odbywają się w ramach lekcji).

Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez naszą Akademię należy posiadać aktualne badania lekarskie.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w  zawodach i godnie reprezentować naszą Akademię zarówno na boisku jak i po za nim.

Nieobecność  zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

Obowiązkiem każdego gracza naszej Akademii jest nie tylko 100% obecność na zajęciach organizowanych przez klub (także gracze kontuzjowani), ale również 100% obecność w szkole i dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce.

Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Na skutek decyzji trenerów naszej Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego (jeżeli pozwala na to wiek zawodnika).

Po każdej rundzie trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole zrezygnować z minimum dwóch najmniej perspektywicznych lub najsłabszych zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

KSP Polonia Warszawa ma pierwszeństwo i prawo do pozyskiwania zawodników MKS Polonii Warszawa, jeżeli uzna, że zawodnik naszej Akademii spełnia warunki sportowe do gry w I zespole KSP Polonii lub w zespole Młodej Ekstraklasy. Żaden zawodnik MKS Polonii Warszawa

po ukończeniu 15 roku życia nie może zmienić klubu bez zgody KSP Polonii Warszawa.

§2

Prawa i obowiązki zawodnika MKS Polonii Warszawa

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów.

Zawodnik Akademii Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym,

b) szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, rywali i sędziów,

c) dbać o jak najlepsze oceny w szkole,

d) Po zajęciach sportowych nie zostawiać żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), tylko wyrzucam je do pojemnika na śmieci.

e) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni oraz bidon z napojem niegazowanym/izotonicznym.

f) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

g) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia oraz innych pracowników Akademii,

h) być sumiennym i zdyscyplinowanym (nie spóźniać się na zajęcia),

i) w razie nieobecności na zajęciach zespołu powiadomić trener minimum na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć,

j) w razie kontuzji uczestniczyć w zajęciach treningowych i wykonywać program indywidualny przekazany przez trenera (wyjątek stanowią zawodnicy chorzy lub przechodzący rehabilitację w tym samym czasie),

k) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

l) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

m) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

n) dbać o sprzęt treningowy – ubrania, piłki, pachołki…

o) poinformować trenera o ewentualnych zajęciach dodatkowych po za Akademią,

p) uzyskać zgodę naszej Akademii na ewentualne testy w innych klubach lub udział w turniejach, meczach nie organizowanych przez naszą Akademię.

Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie pojawia się na treningu lub w szkole, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadrymeczowej na najbliższe spotkanie ligowe lub turnieje, mecze towarzyskie,

Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.

Zakupiony przez Klub sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w naszej Akademii.

Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia  lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

W przypadku zniszczenia mienia naszego klubu lub wyrządzenia szkód podczas turniejów, obozów wszelkie koszta ponosi winowajca.

Każdy zawodnik Akademii od zespołu U9 do U18, 2 razy w roku dostaje „Dzienniczek Piłkarza”, który ma obowiązek starannie prowadzić, wypełniać i raz w miesiącu przekazywać trenerowi zespołu do oceny. Brak prowadzenia dzienniczka jest równoznaczny z zakazem gry w meczach swojego zespołu do czasu uzupełnienia zaległości (szczególnie oceny szkolne).

§3

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika MKS Polonii Warszawa

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem MKS Polonii Warszawa.

Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

Wstęp na płytę boiska, do szatni  mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy MKS Polonii,

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania,

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskichustala Zarząd klubu MKS Polonia Warszawa. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację. Nie płacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grodzi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z naszego klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być rodzic chłopca, który miał przerwę w treningu dłuższą niż 6 miesięcy.

W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna lub trenera zespołu istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, lub jej zawieszenia po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu minimum na 30 minut przed jego rozpoczęciem,

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem MKS Polonii Warszawa.

Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

Wstęp na płytę boiska, do szatni  mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy MKS Polonii,

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania,

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskichustala Zarząd klubu MKS Polonia Warszawa. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację. Nie płacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grodzi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z naszego klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być rodzic chłopca, który miał przerwę w treningu dłuższą niż 6 miesięcy.

W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna lub trenera zespołu istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, lub jej zawieszenia po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu minimum na 30 minut przed jego rozpoczęciem,

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.

Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie,

Rodzic/opiekun zdaje sobie sprawę, iż w procesie szkolenia za sprawą selekcji/spraw dyscyplinarnych jego dziecko/podopieczny może zostać w każdej chwili za sprawą decyzji trenera zespołu lub władz Akademii wysłane na wypożyczenie do innego klubu lub skreślone z listy zawodników MKS Polonii Warszawa.

Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera zespołu/klub oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni zawodników naszej Akademii są zobligowania do podpisania „lojalki” klubowej dotyczącej podjęcia treningów w innych klubach.

W trakcie wyjazdów na turnieje ogólnopolskie autami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe na drogach.

§4

Rodzaje wyróżnień

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii Piłkarskiej są;

• pochwała,

• list gratulacyjny,

• dyplom uznania,

• nagroda rzeczowa,

• nagroda pieniężna.

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

§5

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej są:

• upomnienie,

• nagana,

• kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 10 meczów,

• dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy lub skreślenie z listy zawodników naszej Akademii.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Piłkarskiej, aż do

momentu poprawienia ocen szkolnych.

§6

Postanowienia końcowe

Proszę pamiętać, iż w naszej Akademii trener jest dla zawodnika, a nie zawodnik dla trenera.

Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy,

Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator sekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *